Zasady korzystania

I. Informacje ogólne.

1. Witryna internetowa "blokreklamowy.blogspot.com" ("Witryna WWW") zawiera ogólne treści, które dotyczą reklamy we współczesnym społeczeństwie informacyjnym.

2. Pod pojęciem Witryny WWW rozumie się serwis internetowy wraz ze wszystkimi stronami i podstronami, które stanowią integralną część całego serwisu internetowego.

3. Informacje zawarte na Witrynie WWW nie stanowią w żadnym wypadku świadczenia usług doradztwa ani jakichkolwiek innych usług.

4. Użytkownik korzystający z treści zawartych na Witrynie WWW i podejmujący na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko.

II. Prawo właściwe.

5. Używanie Witryny WWW jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu.

6. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad zostanie uznane przez prawo polskie, właściwy sąd lub uprawniony organ administracji za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych, w jakimkolwiek zakresie, ta część niniejszych warunków i zasad nie będzie miała zastosowania. W pozostałym zakresie niniejsze warunki i zasady pozostają w mocy i wywierają skutki prawne.

III. Własność.

7. Wszelkie treści zamieszczone na Witrynie WWW chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i nie są danymi ogólnie dostępnymi.

8. Wszelkie prawa do Witryny WWW, także prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, są zastrzeżone, o ile nie zostało to w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

IV. Wykorzystanie.

9. Każdy użytkownik Witryny WWW jest odpowiedzialny za przestrzeganie prawa autorskiego.

10. Użytkownicy Witryny WWW nie powinni przesyłać drogą elektroniczną jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym.

11. Użytkownik może korzystać z treści umieszczonych na Witrynie WWW jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

12. Zastrzeżenie z pkt.11 nie dotyczy kopii Witryny WWW przechowywanych w publicznie dostępnych bazach systemów katalogowych, wyszukiwawczych i indeksujących oraz portalach społecznościowych, pod warunkiem, że serwisy te udostępniane są bezpłatnie bez żadnych dodatkowych warunków wszystkim użytkownikom Internetu i udostępnianie to nie wiąże się z korzyściami materialnymi dla udostępniającego, a udostępnianie dotyczy wielu serwisów internetowych.

13. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z Witryny WWW elementów nawet nie chronionych.

14. Dozwolone jest kopiowanie Witryny WWW, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, ale jedynie dla osobistego użytku, w ilości jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem.

15. Zachęcamy do rozpowszechniania i wykorzystywania danych, informacji lub prac lub ich części zawartych na Witrynie WWW na poniższych zasadach:

a. wykorzystywane informacje prezentowane są w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek,

b. wykorzystywane dane, informacje i prace odwołują się do adresu internetowego Witryny WWW,

c. wybrane fragmenty (na prawach cytatu) funkcjonują jako zrozumiałe treści i są zgodne z główną myślą autora.

16. Korzystanie z treści umieszczonych na Witrynie WWW nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do treści umieszczonych na Witrynie WWW.

17. Wszystkie informacje, opinie i porady powinny być interpretowane wyłącznie w konkretnych okolicznościach, w których są przedstawiane.

18. Kanał RSS stanowi nieodpłatną usługę dla prywatnego, niekomercyjnego użytku. Poprzez kanał RSS udostępniamy użytkownikom czytników RSS lub agregatorów RSS nagłówki wiadomości, teksty, streszczenia i odnośniki w formacie XML. Kanał RSS może być umieszczany przez agregatory RSS w katalogach dla potrzeb użytkowników. Wszelkie inne formy korzystania z kanału RSS, w szczególności kopiowanie, zwielokrotnianie, wtórna publikacja, umieszczanie w serwisach internetowych, transmitowanie elektronicznie lub dystrybucja, są niedozwolone.

V. Komentarze.

19. Nie redagujemy komentarzy umieszczanych przez internautów na blogu http://blokreklamowy.blogspot.com/.

20. Zastrzegamy sobie prawo nieopublikowania nadesłanego komentarza, jeśli:

a. nie dotyczy treści artykułu,

b. zachęca do zachowania niezgodnego z prawem,

c. zawiera odsyłacze (linki) do witryn prywatnych lub komercyjnych,

d. zawiera wulgaryzmy,

e. jest reklamą,

f. jest spamem.

21. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy; są one wyłącznie opiniami internautów.

VI. Ograniczenia.

22. Mimo że dokładamy należytych starań, aby zapewnić rzetelność prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie gwarantujemy poprawności i kompletności informacji prezentowanych na Witrynie WWW.

23. Niektóre z odsyłaczy na Witrynach WWW odsyłają do serwerów administrowanych przez podmioty, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tych serwerach, w szczególności za ich zgodność z prawdą.

24. Nie odpowiadamy za zawartość innych serwisów internetowych, a w szczególności tych serwisów, które umożliwiły dostęp do naszej Witryny WWW, jak i tych, do których użytkownik może uzyskać dostęp dzięki naszej Witrynie WWW. Nie ponosimy również odpowiedzialności za odsyłacze (linki), które zawarte są w tych serwisach internetowych.

25. Odsyłacze (linki) do serwisów internetowych osób trzecich, znajdujące się na Witrynie WWW są wynikiem naszego działania w dobrej wierze i przekonania, iż zawartość tych stron pozostaje w związku z naszą Witryną WWW. Nie oznacza to, iż dokonalismy przeglądu, oceny lub akceptacji serwisu internetowego osoby trzeciej, do której odsyła, lub jej zawartości. Zastrzegamy, iż w niektórych przypadkach odsyłacze (linki) mogą powodować połączenie ze stronami osób trzecich, zawierających poglądy i opinie sprzeczne z tymi, które zawiera Witryna WWW lub, które są prezentowane w innych miejscach.

26. Nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Witryny WWW i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się w Witrynie WWW treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę.

27. W żadnym wypadku nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w Witrynie WWW ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

VII. Gwarancja.

28. Dokładamy należytych starań, aby wszystkie informacje na Witrynie WWW były prawdziwe i aktualne, ale nie gwarantujemy ich kompletności, bezwzględnej poprawności i nie udzielamy w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych lub dorozumianych.

VIII. Zmiany.

29. Zastrzegamy sobie prawo zmiany danych i informacji umieszczonych na Witrynie WWW w dowolnym terminie, bez uprzedniego powiadomienia użytkowników Witryny WWW.

30. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania udostępniania kanału RSS w dowolnym terminie.

31. Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych warunków w każdym czasie. Nowe zasady będą miały zastosowanie do aktów wykorzystywania treści i prac zaistniałych po wprowadzeniu nowych zasad.