czwartek, 29 marca 2012

Zakochaj się w Polsce Wschodniej


źródło: gogle.pl2 października 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Rozwój Polski Wschodniej. Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który  ma na celu wzmocnienie działania innych programów na obszarze pięciu następujących województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.
źródło: gogle.pl

W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej  realizowane są  projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej.
Cel główny wynika również z formułowanych w perspektywie średniookresowej priorytetów Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, w tym szczególnie priorytetu „Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej”, w ramach którego przewiduje się wsparcie obszarów najsłabiej rozwiniętych, zwłaszcza pięciu województw Polski Wschodniej, cechujących się najniższym PKB na mieszkańca w Unii Europejskiej.

Kampanie promocyjne tych regionów ruszyły od lipca 2010, a ich celem było zachęcanie do aktywnego spędzania czasu w Polsce Wschodniej. Atrakcje Polski Wschodniej prezentowane były w telewizji, w prasie, radiu, Internecie oraz na plakatach.
Na multimedialną kampanię prezentującą ofertę turystyczną makroregionu Polska Organizacja Turystyczna przeznaczyła ponad 20 mln zł.
Działania informacyjne i promujące są skierowane przede wszystkim do:
– społeczeństwa,
– partnerów społeczno-gospodarczych i organizacji pozarządowych,
– regionalnych i lokalnych władz oraz innych właściwych władz publicznych,
– przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu,
– mediów,
– instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu oraz funduszy strukturalnych. 

„Przymierz się” to pierwsza kampania promująca projekty realizowane w Polsce Wschodniej. Ruszyła 28 września i trwała 30 października 2009 r. Przeprowadzana była w telewizji, radiu, prasie, Internecie i na uczelniach wyższych Polski Wschodniej. Kampania była adresowana do mieszkańców Polski Wschodniej, jak i do wszystkich Polaków.
Jej cześć stanowił konkurs internetowy, gdzie można było zapoznać się z opisami wszystkich projektów, terminem ich realizacji i planowanymi rezultatami.
Zwycięstwo w konkursie otrzymał projekt Targów Kielce Sp. z o.o.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce, jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego”. 

Kampania informacyjno- promocyjna „Na tropie Funduszy”, ruszyła pod koniec 2010. Materiały promocyjne ukazują wpływ PO RPW nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę, która zaczyna się rozwijać w Polsce Wschodniej. W spotach reklamowych widzimy przykłady rozbudowy i wyposażenia uczelni i parków technologicznych, budowy dróg, zakupu ekologicznych autobusów, promocji gospodarczej regionu oraz budowy sieci szerokopasmowej.  Polska Wschodnia to miejsce, które dorównuje miastom Polski Zachodniej a może nawet i lepsze. To właśnie tu warto inwestować, pracować, studiować i mieszkać.

Kolejną kampanią była na „Wschodzie Zmiany”, czyli cykl programów telewizyjnych promujących projekty realizowane w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej.  Było to 10 półgodzinnych odcinków realizowanych przez regionalne ośrodki TVP w Białymstoku, Lublinie, Kielcach, Olsztynie i Rzeszowie. 

Choć projekt ten ma trwać jeszcze 2 lata większość inwestycji za planowych na początku 2007 roku została zrealizowana. Inwestycje te podnoszą atrakcyjność terenów i zapraszają do inwestowania właśnie tam.


Brak komentarzy: